در طول ساليان گذشته انجمن های اسلامی کارخانه های ايران همواره سعی شان بر اين بوده که تلاش های کارگران برای دستيابی به حق و حقوق خود و مسير خواسته های کارگران را به انحراف بکشانند. توصيه آقای سيامک شجاعی اين است که کارگران بطور آزاد دست به تحصن و اعتصاب بزنند و به ايجاد تشکيلات مستقل خود بپردازند. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.