تا سال پيش فرانسويان و همچنين تا حدودی مقامات فستيوال بين المللی کان در جنوب فرانسه با تحقير به سينما هاليوود و نيز به سينمای ملودرام و پر رقص و آواز هندی می نگريستند. اما ايم طرز تفکر از سال گذشته به اين طرف در شرف تغيير است. حضور فيلم های هاليوودی و بازيگران آن يک رويداد به اصطلاح شيک تلقی می شود. به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.