آقای دکتر عليرضا نوری زاده درباره نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- بيانيه جبه ملی ايران و بيانيه ۱۱۷تن از فعالان سياسی ايران و اکنون گفته های آقای دکتر ميردامادی رئيس کمسيون امنيت ملی مجلس حاکی از تمايل مردم ايران به برگزاری رفراندم است.

۲- آيا در عراق کوشش برای محدوديت ها و آزاديهای فردی و تظاهرات عليه حضور آمريکا را ميتوان نشانه هائی از کوشش های متعصبين مذهبی برای برقراری يک حکومت مذهبی در عراق دانست؟