گفتگوی محمدرضا شاهيد با دکتر حسين لاجوردی، رئيس انجمن پژوهشگران ايرانی در ارتباط با سفر آقای خاتمی، رئيس جمهوری ايران.