وزيران امور داخلی در دولتهای ايالتی آلمان به منظور هماهنگ کردن و پيشگيری از بروز حوادث اخير در عربستان سعودی گرد هم آمدند و سياست يکسانی را در جهت مبارزه با تروريسم آغاز کردند. به کزارش نسرين مهدوی در اينباره توجه فرمائيد.