آقای دکتر عليرضا نوری زاده درباره نکات زير توضيحاتی می دهد:

1- الويت ها و دست آورد های سفر آقای خاتمی به چند کشور عربی

2- انفجار انتحاری در مجمع مسکونی غربی ها در رياض مبارزه با تروريسم را وارد مرحله جديدی کرده است.