اين روزها اتومبيل ها از سيستم های رايانه ای استفاده می کنند. همچنين رايانه ها دچار ويروسهائی می شوند که آنها را از کار می اندازند.