سازمان امنيت فرانسه يک ايرانی را درپاريس متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی کرده است. دادگاه شهر ورسای مسئول رسيدگی به اين پرونده است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.