بعنوان معلم انتخابی سال خانم بتسی راجرز به سراسر آمريکا و جهان سفر کرده، تابرای طرح تعليمات مداوم معلمين تبليغ کند. به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا ملايری، توجه کنيد.