در روزی چون امروز در سال ۱۹۶۲ ميلادی رئيس جمهوری وقت آمريکا جان اف کندی، دستور داد که تعداد بيشتری از نيروهای زمينی و دريائی آمريکا به جنوب خاوری آسيا اعزام شوند.