در مورد وضع نيروهای مجاهدين خلق ايران در عراق محمد قدس رضوی خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، نظر دو تن از پژوهشگران را جويا شده است. توجه شما را به آن جلب ميکنيم.