امنيت بين المللی و انرژی اتمی در ارتباط با جمهوری اسلامی ايران موضوع گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از پاريس است.