رهبر بزرگترين گروه شيعه عراقی که پس از بيست و سه سال اقامت تبعيدی در ايران به کشورش بازگشته است، از عراقی هائی که برايش فرياد شادی سرداده بودند خواست که برای شکل بخشيدن به دولتی مستقل با يکديگر همکاری کننند .

آيت الله محمد باقر حکيم در سخنرانی برای دهها هزار نفر از حاميانش در شهر جنوبی بصره گفت وی دولتی را که خارجيان تحميل کنند نمی پذيرد . وی گفت دولت عراق بايد توسط مردم عراق انتخاب شود و کاملا مستقل باشد .

حاميان آيت الله حکيم امروز درمرز از وی که با کاروان همراهش راهی شهر بصره، پايگاه شيعيان و دومين شهر بزرگ عراق بود، استقبال کرده بودند. وی قرار است به نجف شهر مذهبی و مقدس برای شيعيان نيز سفر کند . اين روحانی با نفوذ که اکنون در سنين شصت سالگی است، از سال ۱۹۸۰ ببعد رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را بر عهده داشته است . او در همان سال پس از سالها ابراز مخالفت با صدام حسين رهبر عراق، به ايران گريخته بود .

روابط نزديک آيت الله حکيم با ايران و شاخه نظامی گروهش، موسوم به تيپ های بدر مايه نگرانی واشنگتن بوده است . مجلس اعلای اسلامی او ميخواهد در عراق قوانين اسلامی را در بالاترين سطح قدرت و اختيار بگذارد.

انتخابات دموکراتيک در عراق پيش بينی شده است اما آمريکا نميخواهد روند اوضاع در عراق به وضعيتی شبيه به وضعيت آخوند سالاری در ايران بيانجامد.