گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، محمد رضا شاهيد از پاريس