دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، ا نتقاد از کندی پيشرفت در راستای بازسازی عراق را وارد ندانسته و در يک جلسه مطبوعاتی در پنتاگن گفت وضع در عراق هر روز رو به بهبود است.

ژنرال تامی فرنکز، رئيس فرماندهی مرکزی آمريکا نيز گفت کودکان عراقی به مدرسه باز می گردند و خدمات اساسی مانند بهداشت، برق و آب رز به ببهبود است اما اذعان کرد که توزيع نيازمندی های اساسی هنوز به حد لازم يشرفت نکرده است.

واکنش رامسفلد و ژنرال فرنکس نسبت به گزارش های خبری بود که حکايت از آن دارد که تلاشها در راستای بازسازی عراق دستخوش نارسائی منابع و تدارکات و شکايت عراقی ها در مورد کمبود سوخت در عراق شده است.