گفتگوی فرح جهانگيری با آقای امير طاهری، روزنامه نگار بين المللی و تحليلگر مسائل خاورميانه پيرامون يافته های سفر اخير او به عراق، ميزان نفوذ جمهوری اسلامی در آن کشور و هشتدارهای وزارت خارجه آمريکا به تهران عليه تلاش های جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاح های اتمی.