دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

1- گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد خطاکاری های مالی سازمان صدا و سيمای ايران.

2- بدنبال نامه ۱۴۵ تن نمايندگان مجلس ايران اکنون آقای کمال خرازی می گويد ايران آماده توسعه مناسبات خود با کشور ها وحتی آمريکا است.