امروز دولت اسرائيل پنجاه وپنجمين سال تأسيس اسرائيل را جشن می گيرد. دورسانه خبری فرانسه و همچنين روزنامه لوموند با شيخ احمد ياسين رهبر مذهبی و مؤسس حماس گفتگو هائی انجام دادند که خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از پاريس فشرده آنرا باز گو می کند.