به گزارش اقتصادی در مورد آمار بيکاری در ايران که شامل گفتگويی است با آقای دکتر سيامک شجاعی توجه فرمائيد.