خبرنگار روزنامه فرانکفورته روند شو در تهران وضع جوانان ايرانی را بغرنج توصيف کرده است و می گويد که جوانان و در رأس آنها دانشجويان ايرانی خواهان تغيراتی سريع در اوضاع سياسی و اقتصادی هستند. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.