دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱- بررسی ائضاع عراق و آشکار شدن جنايات صدام حسين

۲- نامه ۱۴۵ تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تغييرات کلی در نحوه سياست خارجی و داخلی رژيم و جلب اعتماد مردم ايران