در جريان دو حمله جداگانه قبايل شورشی جدائی طلب در ترپيورا در شمالشرقی هندوستان، دست کم بيست و يک مهاجر بنگالی بضرب گلوله بقتل رسيدند و چندين نفر ديگر مجروح شدند.

بگفته پليس، اين حملات ديشب در نزديکی مرز بنگلادش روی داد و مهاجمان مسلح که يونيفورمهای ارتشی به تن داشتند، روستائيان خواب آلوده را از خانه هايشان بيرون کشيدند و به خط کردند و سپس از فاصله نزديک آنان را به گلوله بستند.

هنوز هيچ گروهی مسئوليت اين حملات را برعهده نگرفته اما پليس دو گروه شورشی غيرقانونی را مسئول اين قتل عام ميداند.