آقای دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی ميدهد:

۱- کوشش ها برای تشکيل يک دولت انتقالی در عراق ادامه دارد و خبرها حاکی از تشکيل هسته مرکزی چنين دولتی است.

۲- با در نظر داشت اوضاع عراق و سياست ها و انتظارات اعلام شده آمريکا از ايران، وضع حاضر ميان رژيم ايران و دولت آمريکا مورد بررسی قرار می گيرد.