سازمان خواربار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد در پيشگيری از فقدان شديد مواد غذايی و در نتيجه بروز گرسنگی در عراق، مواد غذايی ضروری را به آن کشور انتقال ميدهد. به گزارشی در اين زمينه از خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا نازی بگلری توجه فرمائيد.