دانلد رامسفلد وزير دفاع آمريکا ميگويد جنگ در عراق ممکن است به اصلاح و تعديل در رفتار کشورهائی بيانجامد که دنبال تسليحات کشتار جمعی رفته اند و يا از تروريسم حمايت ميکنند. آقای رامسفلد امروز به شبکه تلويزيونی آمريکائی فاکس Fox گفت جنگ عراق مويد آن است که ايده سراغ تسليحات کشتار جمعی رفتن ، يا حمايت از تروريسم ، ايده خوبی نيست .

وزير دفاع آمريکا گفت اطمينان دارد که نيروهای ائتلاف در عراق سرانجام صدام حسين رهبر مخلوع و مدارک تسليحات شيميائی و يا ميکربی را پيدا خواهند کرد . آقای رامسفلد گفت عراق فهميده بود چگونه با بازرسان تسليحاتی عمل کند و چگونه برنامه های تسليحاتی خود را پنهان سازد. آقای رامسفلد گفت عراق فهميده بود چگونه با بازرسان تسليحاتی عمل کند و چگونه برنامه های تسليحاتی خود را پنهان سازد.