يک سفينه علمی ۶۰۰ کيلوئی که هفت سال پيش مشترکاً توسط کشور های ايتاليا و هلند به مدار کره زمين فرستاده شده بود در اقيانوس آرام سقوط کرد. خبرنگار علمی بخش فارسی صدای آمريکا، منصور فراسيون، درباره سقوط ماهواره ها و خطرات آن برای مردم دنيا، نکاتی را به آگاهی شما می رساند.