هرچند ايران اعلام کرده که آيت الله حکيم رئيس مجلس اعلاء انقلاب اسلامی عراق که سالها است که در ايران در تبعيد زندگی ميکند، به عراق باز خواهد گشت، اما دفتر آيت الله حکيم تاريخ دقيقی در اين زمينه اعلام نکرده است. در همين حال نخست وزير بريتانيا نيز به ايران در مورد عدم دخالت در امور عراق نيز هشدار داده است. نازی بگلری گزارشی در اين مورد از قاهره فرستاده است که توجه شما را به آن جلب ميکنيم.