دکتر علی رضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

1- سفر وزير دفاع آمريکا به بغداد، باز ديد از نيرو ها و ارسال پيام صلح و دوستی برای مردم عراق.

2- در حاليکه دولت فلسطينی محمود عباس ابومازن به رسميت شناخته ميشود و گروهای تروريستی به حملات انتحاری خود در اسرائيل ادامه ميدهند، گفته ميشود که آقای خاتمی از لبنان ديدار خواهد کرد.