دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد از دولت اردن خواسته است که به ۴۰ عراقی که گفته ميشود ايرانی الاصل هستند و در مرز بين عراق و اردن سرگردان هستند، اجازه ورود به آن کشور را بدهد. نازی بگلری خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا گزارشی در اين مورد از عمان فرستاده که توجه شما را به آن جلب می کنيم.