کارگران در ايران به رقم بيشترين کار کمترين دستمزد را دريافت ميکنند. ايرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهارات عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر را به مناسبت هفته کارگر، نقل ميکند که گفته است دغدغه اصلی کارگران عدم تناسب دستمزد و معيشت آنان است. دکتر سيامک شجاعی در مورد اظهارات آقای محجوب توضيحاتی می دهد. به اين گزارش توجه فرماييد.