گفتگوی فرح جهانگيری با دکتر بهزاد توحيدی، اقتصاد دان ايرانی مقيم واشنگتن و مشاور اقتصادی وزارت خزانه داری ايالات متحده، پيرامون اثرات درازمدت پيروزی نظامی ايالات متحده در عراق در ارتباط با روابط اقتصادی تهران با بغداد.