دکتر علی رضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

1- ارتقاء قاضی سعيد مرتضوی، عامل سرکوب آزاديخواهان ايران بمقام پر قدرت دادستان استان تهران.

2- موافقت مقامات فلسطينی و ياسر عرفات با شکل جديد حکومت فلسطينی ها به رهبری نخست وزير و دولت تحت کنترل او.