گفتگوی ستاره درخشش با همسر دکتر ناصر زرافشان حقوقدان برجسته و وکيل مدافع خانواده های قتلهای زنجيره ای که در زندان بسر ميبرد. به اين گفتگو توجه فرمائيد.