خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با يکی از فعالان سياسی چپ ايران در مورد کتاب وی تحت عنوان "نهضت سوسياليستی و مهاجرت ايرانيان" گفتگوئی انجام داده است.