مقامات فرماندهی مرکزی آمريکا ميگويند افسر ارشد عراقی رابط با بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در توقيف نيروهای ائتلاف است. هنوز معلوم نيست سرلشکر محمد امين، دستگير شده است و يا آنکه خود را تسليم ساخته است .

وی در فهرست پنجاه و پنج نفری فراريان عراقی تحت تعقيب، در رديف چهل و نهم قرارداشت .در همين حال، مقامات آمريکائی مسئول در امور بازسازی عراق، در تدارک استقرار مجدد خدمات شهری در بغداد، با مسئولان سابق عراقی وارد گفتگو شده اند . مقامات ائتلاف ميگويند اميدوارند بتوانند ظرف چند روز آينده، يک گروه از مقامات محلی را برای اداره امور پايتخت، آماده کنند.