رامسفلد، وزير دفاع آمريکا خاطر نشان ساخت که نيروهای آمريکائی در افغانستان و عراق تا زمانی که دارای حکومتی دمکراتيک و با ثبات شوند در اين کشورها باقی خواهند ماند.

آقای رامسفلد در اين سفر از فرماندهان نظامی آمريکا و رهبران حوزه خليج فارس ديدار بعمل می آورد. در اين سفر آقای رامسفلد گفت نيروهای آمريکا در عراق و افغانستان باقی ميمانند تا به نيروهای بين المللی برای ايجاد دموکراسي، کمک کنند.

آقای رامسفلد گفت مأموريت های آينده خطرناک ومشگل خواهد بود و وصول به اين مقصود به زمان نياز دارد . ورود آقای رامسفلد به حوزه خليج فارس بعلت نقص فنی هواپيمای حامل وی به تأخير افتاده است.ولی انتظار ميرود وی تا اواخر امروز به حوزه خليج فارس وارد شود.