دانشجويان عراقی بجای تظاهرات خيابانی، نظير آنچه در ميان جمعيت سنی و شيعه می بينيم ،آرام ناظر تحولات کشورشان هستند.

نازی بگلری