پاپ جان پل رهبر کاتوليک های جهان به فيدل کاسترو رئيس جمهور کوبا توصيه کرده است در مورد قريب هفتاد و پنج ناراضی سياسی که در جريان سخت گيريهای اخير زندانی شدند، رحم و شفقت نشان دهد .

واتيکان امروز اعلام کرد که پاپ با ارسال نامه ای برای رهبر کوبا از زندانی شدن ناراضيان عميقا ابراز تاسف کرده است . پاپ در اين نامه همچنين از اعدام سه مردی که ميخواستند با ربودن يک قايق باری به آمريکا بروند، ابراز تاسف کرده است .

آقای کاسترو روز جمعه در يک سخنرانی تلويزيونی از تصميم دولت برای اعدام اين سه نفر به سبب آنچه که وی خطر برخورد نظامی با آمريکا ناميد، دفاع کرد .