وزيران بهداشت کشورهای آسيائی در مورد تدابيری که به کُند ساختن ِ مراحل ِ گسترش و سرايت ويروس مهلک « سارز» SARS منجرشود، در جلسه ای که در کوالا لامپور، پايتخت مالزی داشتند به توافق رسيده اند.

وزيران بهداشت چين ، هنگ کنگ ، ژاپن ،کره جنوبی و کشورهای جنوب شرقی آسيا امروز بر ضرورت بازرسی های بيشتر در مرزهای خروجی و جلوگيری از سفر مسافران آلوده به ويروس سارز، تاکيد گذاشتند .

در همين حال چين وزير بهداشت خود را در ميان انتقادهای شديدی که از وی در مورد کوتاهی در مقابله با شيوع بيماری سارز بعمل آمده بود، عوض کرده است.