در تيراندازی هائی که امروز در استان خاوری پاکتيا در خاور افغانستان رخ داد يک سرباز آمريکائی و سه تن از افراد باقيمانده طالبان کشته شدند. سخنگوی نظامی آمريکا در پايگاه هوائی بگرام گفت پنج سرباز آمريکائی و يک سرباز افغان که همراه نيروهای ويژه آمريکا نزديک مرز پاکستان بودند نيز زخمی شدند. معلوم نيست که آيا جراحات مجروحان حطر ناک است يا نه. دو جت جنگی اف شانزده و يک هواپيمای اِی ـ ده و هليکوپترهای توپدار آمريکا محل دشمن را در هم کوبيدند که نتيجتاً سه نفر از آنها کشته و بقيه مجبور به فرار شدند.