دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير پاسخ هايی می دهد:

1- در حاليکه در شمال عراق کرد ها با شور و هيجان از ژنرال گارنر، مقام مسئول بازسازی عراق استقبال می کنند، در جنوب شعيان با آزادی مراسم اربعين را بجای آوردند.

2- با توجه به اوضاع عراق در حاليکه رژيم به فشار های خود برآزاديخواهان افزايش می دهد. مهندس عباس امير انتظام که بيانيه « رفراندم چرا وچگونه » را منتشر کرده بزندان احظار می شودو مهندس حشمت الله طبرزدی بيانيه فراخوان برای تشکيل شورای ائتلاف را صادر می کند.