آقای دومنيک دو ويلپن وزير امور خارجه فرانسه صبح امروز عازم جاورميانه شد تا از 3 کشور همسايه عراق يعنی ترکيه، ايران و اردن ديدن کند. در تهران او باآقای خاتمی و خرازی و همينطور آقای هاشمی رفسنجانی، ملاقات خواهد کرد. به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در پاريس توجه فرمائيد.