آقای دکتر عليرضا نوری زاده به نکات زير پاسخ می گويد:

۱- در صورتی که رژيم ايران در عراق هم مذهب را مورد استفاده ابزاری قرار دهد چه عواقبی بدنبال خواهد داشت.

۲- برغم عملکرد شورای نگهبان آقای خاتمی ابراز اميدواری می کند که دو لايحه او يکی در مورد اصلاح قانون انتخابات و ديگری در مورد تبيين اختيارات رئيس جمهوری بدون اشکال بصورت قانون در آيد.