مرجان ستراپی نقاشی است که کتابهايش از سه سال پيش موضوع گفتگوی اغلب محافل روشنفکری در کشور فرانسه بوده است. وی نظرات خود را در مورد هنر، وضعيت ايران و مسايلی ديگر با خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در ميان ميگذارد.