واحد های تفنگداران دريايی آمريکا که در اوايل ماه بغداد را تصرف کردند از ديروز مقدمات خارج شدن از پايتخت عراق را آماده کرده انمد و کنترل شهر را به واحد های ارتش آمريکا واگذار می کنند. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه گزارشی از مرز عراق و اردن فرستاده است که می شنويد.