هنگ کنگ گزارش کرده است که ۱۲ نفر ديگر در آنجا در اثر ابتلا به بيماری ريوی سارز جان سپرده اند که بزرگترين رقم تلفات روزانه اين بيماری از زمان آغاز شيوع آن به شمار می آيد. تعداد تلفات اين بيماری در هنگ کنگ به ۸۱ نفر و در سراسر جهان بيش از ۱۸۰ نفر گزارش شده است.

امروز هزاران داوطلب با ماده ضدعفونی کلر و جاروهای پارچه ای در سراسر هنگ کنگ به راه افتادند و خيابانها، پارکها، مغازه ها، رستورانها و خانه ها را سابيدند تا ويروس بيماری سارز را بزدايند.

در سنگاپور هم بيماری سارس بيداد کرده و به گفته مقامات آن کشور شيوع اين بيماری بدترين بحرانی بوده که در سنگاپور پيش آمده است. ويتنام هم در نظر دارد مرز شمالی خود را به چين که منشاء بروز اين بيماری بوده است ببندد.

ضمنا ً شرکت هواپيمائی هند هم اعلام کرد که برخی از پروازهايش را به سنگاپور به سبب هراس از سرايت هر چه بيشتر بيماری سارز لغو می کند. هند قبلا ً برخی از پروازهايش را به هنگ کنگ هم لغو کرده است.