با توجه به وضع حاضر و سوابق رژيم جمهوری اسلامی ايران در جهت اعمال نظر در سرنوشت شيعيان عراق، آقای محمد مهدی جلالی روزنامه نگار سابق روزنامه های دوم خردادی ايران و تحليل گر مسائل سياسی که اکنون در واشنگتن با شبکه های تلويزيونی فارسی زبان کار می کند، موضوع ايران و شيعيان عراق را در گفتگوئی با بهروز عباسی مورد بررسی قرار ميدهد.