کربلا که يکی از بزرگترين زيارتگاههای شيعيان جهان بشمار ميرود، در مقايسه با بغداد پايتخت عراق در شرايط آرامتری بسر ميبرد. به گزارشی از نازی بگلری توجه بفرمائيد.