نشانی پستی:

VOA PERSIAN SERVICE
No. 330 INDEPENDENCE AVE . SW
WASHINGTON, DC 20237شماره تلفن پيامگير: ۰۳۹۲-۶۱۹- ٢٠٢

شماره فاکس: ۹۳۶۹-۲۰۵-٢٠٢