موقعيت سازمان مجاهدين خلق و تظاهرات اعتراضی

محمد رضا شاهيد از پاريس